Ibanez Wiki
Advertisement

Alternated picking shred pinch harmonics

https://www.youtube.com/watch?v=Av0rVDCyiWQ